ผู้เขียน หัวข้อ: เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ ๒๕๕๔ ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆ ถูกต้องตามกฎหมายทุกป  (อ่าน 1289 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ winai.d

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 5630
  • มิตรภาพคือการเริ่มต้น มาร่วมแชร์ความรู้กัน
    • ดูรายละเอียด
เรียน ท่านกรรมผู้จัดการ / ผู้จัดการ /จป / หัวหน้างาน / สมาชิกชมรม

                บริษัทไอเอ็มจีอินเตอร์แม็นเน็จเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมสัมมนา

 “เรื่อง เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ ๒๕๕๔ ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ”

หลักการและเหตุผล

                พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑  ในหมวดที่ ๘ เรื่องมาตรา ๑๐๐ – ๑๐๗  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของลูกจ้างถูกยกเลิกโดยกระทรวงแรงงาน จึงได้ประกาศกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ ๒๕๕๔  ลงในพระราชกฤษฎีกา วันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๔   มีผลใช้แล้ว  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔

                ดังนั้นนายจ้างหรือผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งผู้ใช้แรงงานควรจะต้องศึกษาถึงข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกฎหมาย เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ ความปลอดภัย พ.ศ ๒๕๕๔ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งจะมีกฎกระทรวง, ประกาศกระทรวงและข้อกำหนดให้เจ้าหน้าที่แรงงานที่ตรวจความปลอดภัยมาตรวจ รวมทั้งบริษัท จะต้องจ้างที่ปรึกษามาให้คำแนะนำและต้องนำเงินส่งกองทุน ๒๐,๐๐๐ บาท หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษ ทั้งปรับ-ทั้งจำ ค่อนข้างรุนแรง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554
             2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน
            3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อกำหนดของกฎหมายไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร โดยจะต้องมีแบบฟอร์มตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดขึ้นและต้องมีการสื่อสารทั้งทางอิเลคทรอนิกส์ และเอกสารโดยทันทีที่เกิดอุบัติเหตุบุคคลและอุบัติภัยใดๆ ซึ่งพ.ร.บ นี้กำหนดไว้ เช่น ความปลอดภัยกับตัวผู้ปฏิบัติงานเครื่องป้องกันตัวบุคคล, การทำงานที่เกี่ยวกับความร้อน, แสงสว่าง, เครื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, เครื่องจักร, ปั้นจั่น,รถเครน, รถโฟร์คลีฟ รวมทั้งนายจ้างต้องดูแลบุคคลที่เข้าไปในสถานที่ทำงานให้ได้รับความปลอดภัยอีกด้วย
           4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ
หัวข้อการอบรมสัมมนา
- รายละเอียดข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งที่ยังใช้อยู่บางมาตราและที่แก้ไขใหม่
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
- ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่สถานประกอบการ จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีแบบฟอร์ม คปภ. เป็นตัวอย่างที่ใช้ปฏิบัติได้ทันทีพร้อมสอนการลงทะเบียนใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้แบบฟอร์ม 16  แบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องรายงานเป็นหนังสืออีก 9 แบบฟอร์ม มีกฎหมายลูกบทของ พรบ.ความปลอดภัยฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศใช้ เช่น กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นต้น ชี้แจงโดยละเอียดสำหรับบทลงโทษตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554
- เปรียบเทียบสาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับ พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
- นโยบาย & ทิศทางของกระทรวงแรงงาน ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ในการวางแผนงาน (ภาคปฎิบัติ) ให้สอดคลองกับข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งต้องปฏิบัติ  เช่น การกำหนดหน้าที่นายจ้าง/ลูกจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยฯแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ, การบริหารการจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ, อำนาจหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ, การควบคุมกำกับดูแล (ตามพ.ร.บ, คปภฯ พ.ศ ๒๕๕๔)โดยวิทยากรจะทำสรุปให้ผู้เข้าสัมมนาให้สามารถปฏิบัติได้จริงๆ

 รูปแบบการฝึกอบรม

                1. วิทยากรจะแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ 1  เล่ม ใช้เป็นคู่มือและทดสอบ,ปฏิบัติจริง,และให้แบบตรวจสอบข้อมูลจริง ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ตามข้อกำหนด มรท. (ข้อกฎหมาย) และแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน คปภ. ทั้งหมดเป็นตัวอย่างไปปรับใช้ได้จริงถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน

                2. อธิบายข้อกฎหมาย เรื่องตามมาตรา ใน พ.ร.บ โดยใช้ ( power point ) และเอกสาร รายละเอียดการใช้เอกสาร ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่และกฎหมายที่ถูกยกเลิก

3. ให้ข้อแนะนำในการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัทฯที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย

4. ถาม – ตอบ

5. แจกวุฒิบัตรให้ทุกท่าน ( ขอให้พิมพ์ชื่อ – สกุล ให้ถูกต้องชัดเจนกรุณาอย่าเขียนอาจผิดพลาดได้ถ้าเขียนไม่ชัดเจน )

 ระยะเวลาการอบรม 

         08.30 – 16.30  น.   วันพุธ  ที่  19  ตุลาคม  2554    พักเบรคกาแฟ  10.00 – 10.10 น. , 15.00 – 15.10  น.       2  ช่วง   รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

วิทยากร  ท่านชไมพร  สินธุประสิทธิ์ หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี , อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี ,อาจารย์สุทธิพันธ์  ไทยประคอง ,อาจารย์สืบพงษ์  จินต์ทานต์

ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี    ประธานบริษัทไอเอ็มจีอินเตอร์แม็นเน็จเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย   กรรมผู้จัดการ ผู้เป็นส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบในฐานะนิติบุคคล  ผู้จัดการ ประธานคณะทำงาน คปภ และควบคุม จป ให้ทำงานอย่างถูกต้องและให้ความช่วยเหลือ จป.ผู้เขียนนโยบายนำเสนอและควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย คปภ  และส่งรายงานโดยเอกสารและสื่อรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทางราชการและนายจ้าง  พนักงานในฐานะ(หัวหน้างาน) และเป็นกรรมการความปลอดภัยฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( ในการเจาะลึกพ.ร.บ ในเชิงปฏิบัติ)

                1. เพื่อให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ได้เข้าใจความสำคัญของ พ.ร.บ และกำกับดูแลให้ผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน คปภ. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างถูกต้องครบถ้วนและจำอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติและในฐานะต้องได้รับโทษด้วย

2. เพื่อให้ผู้จัดการ ได้รู้กฎหมาย คปภ. เพื่อประสานงานกับ จป. และคณะกรรมการอย่างถูกต้องและในฐานะประธานคณะกรรมการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบกฎหมายโดยละเอียด

3. เพื่อให้ จป. ได้รับรู้เรื่อง ที่ตนเองต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีคู่มือ แบบฟอร์มตัวอย่างใช้ทำงานจริงๆ และได้ทราบข้อกฎหมายที่ต้องแจ้งให้นายจ้างและส่วนราชการให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร

4. เพื่อให้หัวหน้างาน ได้เข้าใจว่ากฎหมาย คปภ. กำหนข้อกำหนดต่างๆที่ให้ต้องดูแลผู้ใต้บังคับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้

( มีแผ่นภาพความรู้ความปลอดภัยจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข อนุเคราะห์โดย คุณสมปอง )

 

ประวัติวิทยากร

 อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี

-          เป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)

-          เป็นกรรมการฝ่ายบริหารแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-          เป็นที่ปรึกษากรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

-          เป็นอนุกรรมการประกันสังคม จ.ชลบุรี

-          เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล จ.ชลบุรี

-          เป็นผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2 จ.ชลบุรี

-          เป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกระทรวงแรงงาน

-          เป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงาน

-          ทำงานเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคล 30 ปี

-          เป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาอุตสาหกรรม , กฎหมายแรงงานในมหาวิทยาลัย

-          เป็นประธานชมรมผู้บริหารงานบุคคลนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2 สมัย

การศึกษา    ปริญญาตรี กศ.บ.นบ  อายุ 64 ปี ประสบการณ์การการทำงาน 44 ปี

 

อาจารย์สุทธิพันธ์  ไทยประคอง   

     ที่ปรึกษา คปก  สมาคม คปก สุวรรณภูมิ และที่ปรึกษา มรท 8001/2454  จป.วิชาชีพ

อาจารย์สืบพงษ์  จินต์ตานนต์       

                   เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( NY ) บริษัทยูนิมิตเอนจิเนียร์ริ่ง  จำกัด

            กรุณาส่งหนังสือเชิญอบรมต่อให้ด้วยครับ  จัดอบรมในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี อบรมสัมมนาเรื่อง "เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ 2554 ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ" ท่านชไมพร  สินธุประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชบุรี  ร่วมบรรยายด้วย 

 

            ขอบคุณ ครับ

 เรียน ท่านกรรมผู้จัดการ / ผู้จัดการ /จป / หัวหน้างาน / สมาชิกชมรม

                บริษัทไอเอ็มจีอินเตอร์แม็นเน็จเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมสัมมนา

 “เรื่อง เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ ๒๕๕๔ ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ”

หลักการและเหตุผล

                พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑  ในหมวดที่ ๘ เรื่องมาตรา ๑๐๐ – ๑๐๗  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของลูกจ้างถูกยกเลิกโดยกระทรวงแรงงาน จึงได้ประกาศกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ ๒๕๕๔  ลงในพระราชกฤษฎีกา วันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๔   มีผลใช้แล้ว  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔

                ดังนั้นนายจ้างหรือผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งผู้ใช้แรงงานควรจะต้องศึกษาถึงข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกฎหมาย เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ ความปลอดภัย พ.ศ ๒๕๕๔ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งจะมีกฎกระทรวง, ประกาศกระทรวงและข้อกำหนดให้เจ้าหน้าที่แรงงานที่ตรวจความปลอดภัยมาตรวจ รวมทั้งบริษัท จะต้องจ้างที่ปรึกษามาให้คำแนะนำและต้องนำเงินส่งกองทุน ๒๐,๐๐๐ บาท หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษ ทั้งปรับ-ทั้งจำ ค่อนข้างรุนแรง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554
             2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน
            3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อกำหนดของกฎหมายไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร โดยจะต้องมีแบบฟอร์มตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดขึ้นและต้องมีการสื่อสารทั้งทางอิเลคทรอนิกส์ และเอกสารโดยทันทีที่เกิดอุบัติเหตุบุคคลและอุบัติภัยใดๆ ซึ่งพ.ร.บ นี้กำหนดไว้ เช่น ความปลอดภัยกับตัวผู้ปฏิบัติงานเครื่องป้องกันตัวบุคคล, การทำงานที่เกี่ยวกับความร้อน, แสงสว่าง, เครื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, เครื่องจักร, ปั้นจั่น,รถเครน, รถโฟร์คลีฟ รวมทั้งนายจ้างต้องดูแลบุคคลที่เข้าไปในสถานที่ทำงานให้ได้รับความปลอดภัยอีกด้วย
           4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ
หัวข้อการอบรมสัมมนา
- รายละเอียดข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งที่ยังใช้อยู่บางมาตราและที่แก้ไขใหม่
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
- ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่สถานประกอบการ จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีแบบฟอร์ม คปภ. เป็นตัวอย่างที่ใช้ปฏิบัติได้ทันทีพร้อมสอนการลงทะเบียนใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้แบบฟอร์ม 16  แบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องรายงานเป็นหนังสืออีก 9 แบบฟอร์ม มีกฎหมายลูกบทของ พรบ.ความปลอดภัยฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศใช้ เช่น กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นต้น ชี้แจงโดยละเอียดสำหรับบทลงโทษตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554
- เปรียบเทียบสาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับ พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
- นโยบาย & ทิศทางของกระทรวงแรงงาน ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ในการวางแผนงาน (ภาคปฎิบัติ) ให้สอดคลองกับข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งต้องปฏิบัติ  เช่น การกำหนดหน้าที่นายจ้าง/ลูกจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยฯแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ, การบริหารการจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ, อำนาจหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ, การควบคุมกำกับดูแล (ตามพ.ร.บ, คปภฯ พ.ศ ๒๕๕๔)โดยวิทยากรจะทำสรุปให้ผู้เข้าสัมมนาให้สามารถปฏิบัติได้จริงๆ

 รูปแบบการฝึกอบรม

                1. วิทยากรจะแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ 1  เล่ม ใช้เป็นคู่มือและทดสอบ,ปฏิบัติจริง,และให้แบบตรวจสอบข้อมูลจริง ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ตามข้อกำหนด มรท. (ข้อกฎหมาย) และแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน คปภ. ทั้งหมดเป็นตัวอย่างไปปรับใช้ได้จริงถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน

                2. อธิบายข้อกฎหมาย เรื่องตามมาตรา ใน พ.ร.บ โดยใช้ ( power point ) และเอกสาร รายละเอียดการใช้เอกสาร ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่และกฎหมายที่ถูกยกเลิก

3. ให้ข้อแนะนำในการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัทฯที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย

4. ถาม – ตอบ

5. แจกวุฒิบัตรให้ทุกท่าน ( ขอให้พิมพ์ชื่อ – สกุล ให้ถูกต้องชัดเจนกรุณาอย่าเขียนอาจผิดพลาดได้ถ้าเขียนไม่ชัดเจน )

 ระยะเวลาการอบรม 

         08.30 – 16.30  น.   วันพุธ  ที่  19  ตุลาคม  2554    พักเบรคกาแฟ  10.00 – 10.10 น. , 15.00 – 15.10  น.       2  ช่วง   รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

วิทยากร  ท่านชไมพร  สินธุประสิทธิ์ หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี , อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี ,อาจารย์สุทธิพันธ์  ไทยประคอง ,อาจารย์สืบพงษ์  จินต์ทานต์

ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี    ประธานบริษัทไอเอ็มจีอินเตอร์แม็นเน็จเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย   กรรมผู้จัดการ ผู้เป็นส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบในฐานะนิติบุคคล  ผู้จัดการ ประธานคณะทำงาน คปภ และควบคุม จป ให้ทำงานอย่างถูกต้องและให้ความช่วยเหลือ จป.ผู้เขียนนโยบายนำเสนอและควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย คปภ  และส่งรายงานโดยเอกสารและสื่อรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทางราชการและนายจ้าง  พนักงานในฐานะ(หัวหน้างาน) และเป็นกรรมการความปลอดภัยฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( ในการเจาะลึกพ.ร.บ ในเชิงปฏิบัติ)

                1. เพื่อให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ได้เข้าใจความสำคัญของ พ.ร.บ และกำกับดูแลให้ผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน คปภ. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างถูกต้องครบถ้วนและจำอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติและในฐานะต้องได้รับโทษด้วย

2. เพื่อให้ผู้จัดการ ได้รู้กฎหมาย คปภ. เพื่อประสานงานกับ จป. และคณะกรรมการอย่างถูกต้องและในฐานะประธานคณะกรรมการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบกฎหมายโดยละเอียด

3. เพื่อให้ จป. ได้รับรู้เรื่อง ที่ตนเองต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีคู่มือ แบบฟอร์มตัวอย่างใช้ทำงานจริงๆ และได้ทราบข้อกฎหมายที่ต้องแจ้งให้นายจ้างและส่วนราชการให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร

4. เพื่อให้หัวหน้างาน ได้เข้าใจว่ากฎหมาย คปภ. กำหนข้อกำหนดต่างๆที่ให้ต้องดูแลผู้ใต้บังคับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้

( มีแผ่นภาพความรู้ความปลอดภัยจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข อนุเคราะห์โดย คุณสมปอง )

 

ประวัติวิทยากร

 อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี

-          เป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)

-          เป็นกรรมการฝ่ายบริหารแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-          เป็นที่ปรึกษากรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

-          เป็นอนุกรรมการประกันสังคม จ.ชลบุรี

-          เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล จ.ชลบุรี

-          เป็นผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2 จ.ชลบุรี

-          เป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกระทรวงแรงงาน

-          เป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงาน

-          ทำงานเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคล 30 ปี

-          เป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาอุตสาหกรรม , กฎหมายแรงงานในมหาวิทยาลัย

-          เป็นประธานชมรมผู้บริหารงานบุคคลนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2 สมัย

การศึกษา    ปริญญาตรี กศ.บ.นบ  อายุ 64 ปี ประสบการณ์การการทำงาน 44 ปี

 

อาจารย์สุทธิพันธ์  ไทยประคอง   

     ที่ปรึกษา คปก  สมาคม คปก สุวรรณภูมิ และที่ปรึกษา มรท 8001/2454  จป.วิชาชีพ

อาจารย์สืบพงษ์  จินต์ตานนต์       

                   เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( NY ) บริษัทยูนิมิตเอนจิเนียร์ริ่ง  จำกัด

 

 


--------------------------------------------------------------------------------

From: Clean Dedes [mailto:sj4m@hotmail.com]
Sent: Sunday, October 02, 2011 7:02 PM
To: Suebpong Jintan (AF)
Subject: FW: อบรมสัมมนาเรื่อง "เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ 2554 ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ"

 

 


--------------------------------------------------------------------------------

Date: Sat, 1 Oct 2011 22:21:19 -0700
From: vichansu@yahoo.com
Subject: Fw: อบรมสัมมนาเรื่อง "เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ 2554 ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ"
To: sutdhiphantpk@hotmail.com
CC: sj4m@hotmail.com

 

 

----- Forwarded Message -----
From: Vichan S <vichansu@yahoo.com>
To: "sutdhiphantpk@hotmail.com" <sutdhiphantpk@hotmail.com>
Cc: "sj4m@hotmail.com" <sj4m@hotmail.com>
Sent: Sunday, October 2, 2011 11:28 AM
Subject: Fw: อบรมสัมมนาเรื่อง "เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ 2554 ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ"

 

 

----- Forwarded Message -----
From: Vichan S <vichansu@yahoo.com>
To: "sutdhiphantpk@hotmail.com" <sutdhiphantpk@hotmail.com>
Cc: "sj4m@hotmail.com" <sj4m@hotmail.com>
Sent: Sunday, October 2, 2011 11:22 AM
Subject: Fw: อบรมสัมมนาเรื่อง "เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ 2554 ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ"

 

 

----- Forwarded Message -----
From: Vichan S <vichansu@yahoo.com>
To: "suebpong.j@aapico.com" <suebpong.j@aapico.com>
Cc: "sutdhiphantpk@hotmail.com" <sutdhiphantpk@hotmail.com>
Sent: Saturday, October 1, 2011 5:08 PM
Subject: Fw: อบรมสัมมนาเรื่อง "เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ 2554 ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ"

 

 

----- Forwarded Message -----
From: Vichan S <vichansu@yahoo.com>
To: "suebpong.j@aapico.com" <suebpong.j@aapico.com>
Cc: "sutdhiphantpk@hotmail.com" <sutdhiphantpk@hotmail.com>
Sent: Saturday, October 1, 2011 4:56 PM
Subject: อบรมสัมมนาเรื่อง "เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ 2554 ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ"

 

เรียน คุณสุทธิพันธ์  สืบพงศ์

 

 

            กรุณาส่งหนังสือเชิญอบรมต่อให้ด้วยครับ  จัดอบรมในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี อบรมสัมมนาเรื่อง "เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ 2554 ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ" ท่านชไมพร  สินธุประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชบุรี  ร่วมบรรยายด้วย 

 

            ขอบคุณ ครับ
 
อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี
เรียน ท่านกรรมผู้จัดการ / ผู้จัดการ /จป / หัวหน้างาน / สมาชิกชมรม

                บริษัทไอเอ็มจีอินเตอร์แม็นเน็จเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมสัมมนา

 “เรื่อง เจาะลึก พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ ๒๕๕๔ ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงๆ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ”

หลักการและเหตุผล

                พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑  ในหมวดที่ ๘ เรื่องมาตรา ๑๐๐ – ๑๐๗  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของลูกจ้างถูกยกเลิกโดยกระทรวงแรงงาน จึงได้ประกาศกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ ๒๕๕๔  ลงในพระราชกฤษฎีกา วันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๔   มีผลใช้แล้ว  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔

                ดังนั้นนายจ้างหรือผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งผู้ใช้แรงงานควรจะต้องศึกษาถึงข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกฎหมาย เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ ความปลอดภัย พ.ศ ๒๕๕๔ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งจะมีกฎกระทรวง, ประกาศกระทรวงและข้อกำหนดให้เจ้าหน้าที่แรงงานที่ตรวจความปลอดภัยมาตรวจ รวมทั้งบริษัท จะต้องจ้างที่ปรึกษามาให้คำแนะนำและต้องนำเงินส่งกองทุน ๒๐,๐๐๐ บาท หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษ ทั้งปรับ-ทั้งจำ ค่อนข้างรุนแรง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554
             2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน
            3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อกำหนดของกฎหมายไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร โดยจะต้องมีแบบฟอร์มตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดขึ้นและต้องมีการสื่อสารทั้งทางอิเลคทรอนิกส์ และเอกสารโดยทันทีที่เกิดอุบัติเหตุบุคคลและอุบัติภัยใดๆ ซึ่งพ.ร.บ นี้กำหนดไว้ เช่น ความปลอดภัยกับตัวผู้ปฏิบัติงานเครื่องป้องกันตัวบุคคล, การทำงานที่เกี่ยวกับความร้อน, แสงสว่าง, เครื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, เครื่องจักร, ปั้นจั่น,รถเครน, รถโฟร์คลีฟ รวมทั้งนายจ้างต้องดูแลบุคคลที่เข้าไปในสถานที่ทำงานให้ได้รับความปลอดภัยอีกด้วย
           4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ
หัวข้อการอบรมสัมมนา
- รายละเอียดข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งที่ยังใช้อยู่บางมาตราและที่แก้ไขใหม่
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
- ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่สถานประกอบการ จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีแบบฟอร์ม คปภ. เป็นตัวอย่างที่ใช้ปฏิบัติได้ทันทีพร้อมสอนการลงทะเบียนใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้แบบฟอร์ม 16  แบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องรายงานเป็นหนังสืออีก 9 แบบฟอร์ม มีกฎหมายลูกบทของ พรบ.ความปลอดภัยฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศใช้ เช่น กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นต้น ชี้แจงโดยละเอียดสำหรับบทลงโทษตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554
- เปรียบเทียบสาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับ พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
- นโยบาย & ทิศทางของกระทรวงแรงงาน ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ในการวางแผนงาน (ภาคปฎิบัติ) ให้สอดคลองกับข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งต้องปฏิบัติ  เช่น การกำหนดหน้าที่นายจ้าง/ลูกจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยฯแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ, การบริหารการจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ, อำนาจหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ, การควบคุมกำกับดูแล (ตามพ.ร.บ, คปภฯ พ.ศ ๒๕๕๔)โดยวิทยากรจะทำสรุปให้ผู้เข้าสัมมนาให้สามารถปฏิบัติได้จริงๆ

 รูปแบบการฝึกอบรม

                1. วิทยากรจะแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ 1  เล่ม ใช้เป็นคู่มือและทดสอบ,ปฏิบัติจริง,และให้แบบตรวจสอบข้อมูลจริง ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ตามข้อกำหนด มรท. (ข้อกฎหมาย) และแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน คปภ. ทั้งหมดเป็นตัวอย่างไปปรับใช้ได้จริงถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน

                2. อธิบายข้อกฎหมาย เรื่องตามมาตรา ใน พ.ร.บ โดยใช้ ( power point ) และเอกสาร รายละเอียดการใช้เอกสาร ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่และกฎหมายที่ถูกยกเลิก

3. ให้ข้อแนะนำในการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัทฯที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย

4. ถาม – ตอบ

5. แจกวุฒิบัตรให้ทุกท่าน ( ขอให้พิมพ์ชื่อ – สกุล ให้ถูกต้องชัดเจนกรุณาอย่าเขียนอาจผิดพลาดได้ถ้าเขียนไม่ชัดเจน )

 ระยะเวลาการอบรม 

         08.30 – 16.30  น.   วันพุธ  ที่  19  ตุลาคม  2554    พักเบรคกาแฟ  10.00 – 10.10 น. , 15.00 – 15.10  น.       2  ช่วง   รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

วิทยากร  ท่านชไมพร  สินธุประสิทธิ์ หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี , อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี ,อาจารย์สุทธิพันธ์  ไทยประคอง ,อาจารย์สืบพงษ์  จินต์ทานต์

ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี    ประธานบริษัทไอเอ็มจีอินเตอร์แม็นเน็จเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย   กรรมผู้จัดการ ผู้เป็นส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบในฐานะนิติบุคคล  ผู้จัดการ ประธานคณะทำงาน คปภ และควบคุม จป ให้ทำงานอย่างถูกต้องและให้ความช่วยเหลือ จป.ผู้เขียนนโยบายนำเสนอและควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย คปภ  และส่งรายงานโดยเอกสารและสื่อรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทางราชการและนายจ้าง  พนักงานในฐานะ(หัวหน้างาน) และเป็นกรรมการความปลอดภัยฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( ในการเจาะลึกพ.ร.บ ในเชิงปฏิบัติ)

                1. เพื่อให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ได้เข้าใจความสำคัญของ พ.ร.บ และกำกับดูแลให้ผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน คปภ. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างถูกต้องครบถ้วนและจำอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติและในฐานะต้องได้รับโทษด้วย

2. เพื่อให้ผู้จัดการ ได้รู้กฎหมาย คปภ. เพื่อประสานงานกับ จป. และคณะกรรมการอย่างถูกต้องและในฐานะประธานคณะกรรมการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบกฎหมายโดยละเอียด

3. เพื่อให้ จป. ได้รับรู้เรื่อง ที่ตนเองต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีคู่มือ แบบฟอร์มตัวอย่างใช้ทำงานจริงๆ และได้ทราบข้อกฎหมายที่ต้องแจ้งให้นายจ้างและส่วนราชการให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร

4. เพื่อให้หัวหน้างาน ได้เข้าใจว่ากฎหมาย คปภ. กำหนข้อกำหนดต่างๆที่ให้ต้องดูแลผู้ใต้บังคับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้

( มีแผ่นภาพความรู้ความปลอดภัยจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข อนุเคราะห์โดย คุณสมปอง )

 

ประวัติวิทยากร

 อาจารย์วิชาญ  สุวรรณดี

-          เป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)

-          เป็นกรรมการฝ่ายบริหารแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-          เป็นที่ปรึกษากรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

-          เป็นอนุกรรมการประกันสังคม จ.ชลบุรี

-          เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล จ.ชลบุรี

-          เป็นผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2 จ.ชลบุรี

-          เป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกระทรวงแรงงาน

-          เป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงาน

-          ทำงานเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคล 30 ปี

-          เป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาอุตสาหกรรม , กฎหมายแรงงานในมหาวิทยาลัย

-          เป็นประธานชมรมผู้บริหารงานบุคคลนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2 สมัย

การศึกษา    ปริญญาตรี กศ.บ.นบ  อายุ 64 ปี ประสบการณ์การการทำงาน 44 ปี

 

อาจารย์สุทธิพันธ์  ไทยประคอง   

     ที่ปรึกษา คปก  สมาคม คปก สุวรรณภูมิ และที่ปรึกษา มรท 8001/2454  จป.วิชาชีพ

อาจารย์สืบพงษ์  จินต์ตานนต์       

                   เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( NY ) บริษัทยูนิมิตเอนจิเนียร์ริ่ง  จำกัด

 

 


--------------------------------------------------------------
" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน
     ความรู้นั้นสำคัญ ที่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น

    รับอบรม เผยแพร่ความรู้.,ด้านการสร้างจิตสำนึก ...ความตระหนัก...ด้านความปลอดภัย
       JSA ,KYT ,BBS และ  5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และเทคนิคทำมาตรฐาน 5 ส
                  " อุบัติเหตุ  เป็น  ศูนย์ "